Kwaliteitsregister

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici verenigt in haar Kwaliteitsregister alle praktiserende bouwhistorisch onderzoekers in Nederland, die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de kwaliteitscriteria en aan de beroepscode, getoetst door het kwaliteitsteam.

De geregistreerde leden zijn: bouwhistorici die als zelfstandige bouwhistorische onderzoeksopdrachten aannemen en uitvoeren, bouwhistorici die in loondienst bij een bedrijf of een overheidsdienst bouwhistorische onderzoeksopdrachten uitvoeren en bouwhistorici die een managementfunctie uitoefenen waarbij een nauwe betrokkenheid bestaat met bouwhistorisch onderzoek en die aantoonbare ervaring hebben met het (in het verleden) zelf uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek.

De registratie is strikt persoonsgebonden, want enkel personen kunnen aantonen dat zij voldoen aan de minimumeisen van degelijk bouwhistorisch onderzoek. Bedrijven of overheden worden niet als zodanig ingeschreven. De kwaliteit van het bouwhistorisch onderzoek van bedrijven of overheden is immers volledig afhankelijk van de kwaliteit van de daaraan verbonden individuele onderzoekers. Als een bouwhistoricus van betrekking verandert, neemt hij in principe zijn kwalificatie als bouwhistoricus mee naar zijn nieuwe betrekking.

Het openbaar toegankelijke deel van het register op deze website is mede om deze reden beperkt gehouden. Er zijn alleen persoonsnamen opgenomen en niet de eventuele bedrijven of overheden waar ze werken. Verder zijn eventuele specialismen weergegeven. Via het register kan ook contact met de bouwhistorici worden opgenomen.

Ga naar het ledenregister