Na de bevestiging van de aanmelding start de beoordelingsprocedure door het kwaliteitsteam.

De beoordelingsprocedure is er op gericht om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en instelling van het kandidaat-lid. Deze informatie is noodzakelijk om te kunnen toetsen aan de vereisten zoals die in de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd.

Naast de vragen op het formulier zelf wordt om enkele producten van bouwhistorisch onderzoek verzocht. Het kandidaat-lid kan vrijelijk kiezen uit zijn werk (rapporten, publicaties) en heeft daarbij de mogelijkheid om zijn beste resultaten toe te sturen. Met andere woorden: het kandidaat-lid is volledig zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij ter beoordeling aanlevert.

De beoordeling door het kwaliteitsteam vindt plaats op basis van rapporten en publicaties, die door de aanvrager zelf geselecteerd en aan het Kwaliteitsteam van de BNB ter beschikking worden gesteld. De aanvrager dient daarbij zelf in het oog te houden dat uit dit materiaal duidelijk moet blijken wat zijn kennisniveau op bouwhistorisch gebied is en wat zijn ervaringsniveau met het samenstellen van rapporten en het schrijven van publicaties is.

Het Kwaliteitsteam houdt in zijn beoordeling rekening met het onderzoeksniveau van de te beoordelen rapportage: zo mag van een beperkt bouwhistorisch onderzoek minder diepgang verwacht worden dan van een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek. Het onderzoeksresultaat is immers proportioneel met de onderzoeksopdracht (financiële- en tijdskaders). Alle bouwhistorische producten zullen aantoonbaar moeten voldoen aan de minimale eisen van bouwhistorische kwaliteit (zie de toelichting op de uitgangspunten).

Indien een aanvrager rapporten en publicaties aanbiedt die in samenwerking met anderen zijn vervaardigd, is het voor het Kwaliteitsteam uiterst lastig, zo niet onmogelijk te achterhalen welk kennisniveau de inschrijver zelf heeft. Daarom dienen de individuele bijdragen door de aanvrager als zodanig aangeven te worden. De aanvrager heeft nadrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat hij capabel is op het vlak van het bouwhistorisch onderzoek.

Van elke beoordeling maakt het Kwaliteitsteam een verslag, waarin de toetsing aan de kwaliteitscriteria wordt uitgelegd en verantwoord. In dit verslag is de bindende conclusie opgenomen of de aanvrager bij het bestuur wordt aanbevolen om te registeren bij de BNB als bouwhistoricus, of dat hij niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet en zijn aanvraag dient te worden afgewezen. Na bekrachtiging van dat verslag en de conclusie door het bestuur van de BNB wordt het besluit samen met het verslag aan de aanvrager toegestuurd.

Bij een positieve beoordeling gaat het lidmaatschap in en zal het nieuwe lid in het kwaliteitsregister worden vermeld.

 

Terug