Beoordelings­procedure

Na de aanmelding

Na de bevestiging van de aanmelding start de beoordelingsprocedure door het kwaliteitsteam. Het kwaliteitsteam bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier aan de aanvrager en geeft een indicatie van het tijdspad van de beoordeling.

De beoordelingsprocedure beoogt inzicht te krijgen in de werkzaamheden en instelling van het kandidaat-lid aan de hand van het inschrijfformulier en de kwaliteitscriteria van de BNB.

Als bewijsstukken gelden enkele producten van bouwhistorisch onderzoek. De keuze hiervan staat vrij aan het kandidaat-lid (rapporten, publicaties).

Beoordeling

Het kwaliteitsteam beoordeelt op basis van rapporten en publicaties, die door de aanvrager zelf zijn geselecteerd en aan het Kwaliteitsteam van de BNB ter beschikking gesteld. De aanvrager dient daarbij zelf in het oog te houden dat uit dit materiaal duidelijk moet blijken wat zijn/haar kennisniveau op bouwhistorisch gebied is en wat zijn/haar ervaringsniveau is met het samenstellen van rapporten en het schrijven van publicaties.

Het Kwaliteitsteam houdt in zijn beoordeling rekening met het onderzoeksniveau van de te beoordelen rapportage: zo mag van een beperkt bouwhistorisch onderzoek minder diepgang verwacht worden dan van een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek. Het onderzoeksresultaat is immers proportioneel met de onderzoeksopdracht. Alle bouwhistorische producten zullen aantoonbaar moeten voldoen aan de minimale eisen van bouwhistorische kwaliteit (zie de toelichting op de uitgangspunten van de kwaliteitscriteria).

Indien een aanvrager rapporten en publicaties aanbiedt die in samenwerking met anderen zijn vervaardigd, is het voor het Kwaliteitsteam uiterst lastig, zo niet onmogelijk te achterhalen welk kennisniveau de inschrijver zelf heeft. Daarom dienen de individuele bijdragen door de aanvrager als zodanig aangeven te worden. De aanvrager heeft nadrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat hij/zij zelfstandig en capabel is op het vlak van het bouwhistorisch onderzoek.

Verslaglegging

Van elke beoordeling maakt het Kwaliteitsteam een verslag, waarin de toetsing aan de kwaliteitscriteria wordt uitgelegd en verantwoord. In dit verslag is de bindende conclusie opgenomen of de aanvrager bij het bestuur wordt aanbevolen om te registeren bij de BNB als bouwhistoricus, of dat hij/zij niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet en zijn/haar aanvraag dient te worden afgewezen. Na bekrachtiging van dat verslag en de conclusie door het bestuur van de BNB wordt het besluit samen met het verslag aan de aanvrager toegestuurd.

Bij een positieve beoordeling gaat het lidmaatschap in en zal het nieuwe lid in het kwaliteitsregister worden vermeld.

LinkedIn