Over Bouwhistorici.nl

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging is bij beleidsmakers een belangrijk thema. Vrijwel ieder vakgebied is onderhevig aan de vraag naar een gewaarborgd systeem van kwaliteitsbeoordeling in één of andere vorm. Dit geldt ook voor de monumentenzorg. Het wordt sterk gestimuleerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): bij vergunningverlening en bij restauratie- en herbestemmingsprocessen.

Bouwhistorisch onderzoek biedt een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de monumentenzorg en kwaliteitsborging is daarom belangrijk. De Bond van Nederlandse Bouwhistorici zet zich hiervoor in, in de vorm van certificering, gemeenschappelijke erkenning en een kwaliteitsregister.

Na de oprichting van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici op 18 juni 2010 is in nauw overleg met de Stichting Bouwhistorie Nederland, het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kwaliteitsregeling uitgewerkt. Met name in het samenstellen en vaststellen van de kwaliteitscriteria hebben deze partners een belangrijke rol gehad.

Doelstellingen

Daarnaast heeft de Bond zijn eigen organisatie opgezet om zich, naast kwaliteitsborging ook in te zetten voor de beroepsgroep als zodanig. Dit resulteerde in het Huishoudelijk reglement.
De Bond van Nederlandse Bouwhistorici heeft in zijn Statuten de volgende doelstellingen vastgelegd:

1.    het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de professionaliteit van de bouwhistorici en hun onderzoek en het instellen van een Beroepscode;
2.    het bewaken en bevorderen van de belangen en positie van bouwhistorici in erfgoed en de ruimtelijke ordening;
3.    de ontwikkeling en instandhouding van een registratiesysteem voor bouwhistorici;
4.    gesprekspartner te zijn voor partijen in het veld voor zover het de positie en andere belangen van bouwhistorici als beroepsgroep betreft.

Tevens heeft de Bond in zijn statuten vastgelegd deze doelen onder meer te willen bereiken door:

1.    de ontwikkeling en instandhouding van Kwaliteitscriteria en kwaliteitsniveaus voor bouwhistorisch onderzoekers, zowel particuliere als in overheidsdienst;
2.    al hetgeen te doen dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

LinkedIn