Klachten­procedure

Klacht of bezwaar

Leden en niet-leden van de Bond kunnen een klacht of bezwaar indienen tegen een bij de bond aangesloten persoon of tegen (procedures van) de Bond (zie het huishoudelijk reglement art. 6, 8 en 9).
De vereniging neemt de volgende typen klachten in behandeling:

 

 • inhoudelijke kwesties betreffende de kwaliteit van geleverde bouwhistorische producten
 • handelen in strijd met de beroepscode
 • handelen in strijd met de statuten van de vereniging
 • bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur omtrent de aanmelding van een kandidaat-lid
 • bezwaar maken tegen het besluit van het bestuur tot royement van een lid.


(Het bestuur van) De vereniging behandelt geen klachten over financiële en andere zakelijke geschillen e.d.
Als het bezwaar voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal het bestuur na ontvangst van de kostenvergoeding (zie onderaan) de klacht of het bezwaar ter behandeling doorsturen naar een onafhankelijke beroepscommissie.

Procedure

 1. Een klacht wordt altijd schriftelijk (brief of mail) ingediend bij het bestuur van de vereniging
 2. Het klachtendocument omvat ten minste een omschrijving van de klacht en de gegevens van de klager.
 3. Het bestuur/De Vereniging neemt nooit anonieme klachten in behandeling.
 4. Het bestuur stelt de aangeklaagde binnen een maand na ontvangst op de hoogte van de ontvangen klacht.
 5. Het bestuur stelt eveneens binnen een maand na ontvangst van de klacht een onafhankelijke Beroepscommissie in.
 6. De commissie hoort beide (alle) betrokken partijen.
 7. De commissie neemt binnen één maand nadat alle betrokkenen zijn gehoord een besluit over de klacht. Deze termijn kan in bijzondere gevallen 1x worden verlengd.
 8. De conclusie van deze commissie op de klacht of het bezwaar is definitief en wordt door het bestuur bekrachtigd.
 9. Klager en beklaagde worden schriftelijk van het onderzoek en van de conclusie op de hoogte gebracht.

 

Wanneer de Beroepscommissie meer dan drie maal vergelijkbare klachten over een lid terecht heeft bevonden, kan het bestuur besluiten dat het lid zijn of haar recht op registratie verliest en wordt geroyeerd.

Beroepscommissie

Per klacht/bezwaar stelt het bestuur een commissie samen.


De commissie bestaat uit 3 of 5 (oneven aantal) onafhankelijke bouwhistorici, die lid zijn van de Bond.


De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werk.

LinkedIn