Organisatie

Opzet van de Bond

De organisatie en werkwijze van de Bond zijn vastgelegd in de statuten en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. De Bond is opgezet als een vereniging. Daardoor hebben de leden een grote invloed op het reilen en zeilen van de Bond en de activiteiten van het bestuur. Jaarlijks wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen, waarop verantwoording wordt afgelegd voor het beleid en de financiële huishouding van het afgelopen jaar. Op de ALV hebben de leden spreekrecht en het recht onderwerpen ter bespreking voor te dragen.

De Bond kent in zijn organisatie drie teams, die essentieel zijn voor het bereiken van de doelstellingen en het functioneren van de Bond.

 

  1. Het bestuur. Hierin hebben de voorzitter, secretaris, penningmeester zitting, eventueel aangevuld met een lid van het kwaliteitsteam of andere aanvullende leden. Het bestuur zorgt voor de continuïteit van de Bond en heeft beslissingsbevoegdheid.
  2. Het kwaliteitsteam (ook wel als Q-team aangeduid), dat de aanmeldingen van kandidaat-leden voor het lidmaatschap van de Bond beoordeelt.
  3. De beroepscommissie, die in actie komt in verschillende bezwaar- en beroepstrajecten.

Bestuur

Sinds 21 januari 2022 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: H.F.G. (Hein) Hundertmark
  • Secretaris: Bianca Eikhoudt
  • Penningmeester: drs. F.A.C. (Frank) Haans
  • Lid: dr. A.H.M. (Ronald) Glaudemans

Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de kandidaat-leden die zich aanmelden voor het lidmaatschap van de Bond, zoals nader is geregeld in het huishoudelijk reglement (art. 5). De drie leden toetsen aan de hand van de kwaliteitscriteria de gegevens in het aanmeldingsformulier en de kwaliteit van het bouwhistorisch onderzoek in de door het kandidaat-lid aangeleverde onderzoeksproducten (rapporten, publicaties). Vervolgens formuleren zij een beargumenteerd advies met een daaruit voortvloeiende eindconclusie en aanbeveling aan het bestuur, of het kandidaat-lid wel of niet als nieuw lid van de Bond geregistreerd kan worden. Het bestuur neemt dit advies over in haar besluit.

Het kwaliteitsteam is ook verantwoordelijk voor de herbeoordeling van de leden na elke vijf jaar lidmaatschap.

Om een objectieve beoordeling door het kwaliteitsteam te waarborgen, bestaat dit team niet uitsluitend uit bouwhistorici, maar maakt ook een extern lid met affiniteit met het gebouwde erfgoed er deel van uit. Van de drie leden is er één extern en zijn de twee andere lid van de Bond. Van deze twee kan één tevens lid van het bestuur zijn.

Het Kwaliteitsteam is als volgt samengesteld:

  • Hoofd: drs. C.E.T. (Christine) Weijs
  • Extern lid: Prof. dr. A.F.W. (Lex) Bosman, UvA, Architectuurgeschiedenis, Faculteit der Geesteswetenschappen 
  • Lid: één van de ingeschreven leden

Beroepscommissie

Het huishoudelijk reglement (art. 6, 8 en 9) regelt in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid tot het instellen van een beroep of bezwaar. Het betreft zowel klachten van leden als klachten van derden. Beiden worden door de beroepscommissie behandeld.

De beroepscommissie kan een wisselende samenstelling hebben. De drie leden van de beroepscommissie zijn allen lid van de Bond. Doordat de commissie volledig onafhankelijk van het bestuur en het kwaliteitsteam moet adviseren, zijn deze drie leden op geen enkele manier verbonden aan het bestuur of het kwaliteitsteam. Daarnaast zal bij de samenstelling van de beroepscommissie persoonlijke betrokkenheid worden vermeden.

LinkedIn